• PayPal: 

 

  • Check:  Chi phiếu ủng hộ xin ghi: TĐTCCTQT  (là chữ tắt của Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị),
    • và gởi về:  P.O. Box 2213, Westminster, CA 92684

 

Mọi đóng góp để giúp xây dựng tượng đài có thể được trừ thuế.

 

 

 

 

#1, #137